Protocol JudoFritz

Created with Sketch.

VEILIGHEID
Elke vorm van risico waaraan een kind en/of instructeur zich kan verwonden moet uitgesloten worden.
Zorg ervoor dat de verbandkist voor iedereen makkelijk bereikbaar is.
Erken risico’s en tref adequate maatregelen. Denk hierbij aan de grootte van de groep.
Wilde ren-, bal- of wedstrijd- spellen moeten worden geweerd, bij te grote groepen en/of als de
groepsindeling verticaal* is.
Zorg ervoor dat je altijd de juiste metapositie** inneemt.


PLAN VAN AANPAK
Waarborg bij het aanvangen van de les de veiligheid door ervoor te zorgen dat er geen materialen,
personen of ongewenst vuil/afval op de mat en in de zaal ligt.
Waarborg ook de situatie op de gang;
Ouders van kinderen die gebracht worden verzoeken om niet bovenaan de trap te blijven staan. Zo kan de
veiligheid van de groepen goed gewaarborgd worden.
Laat kinderen van de volgende groep eerst plaatsnemen op de mat om vervolgens de ouders die de laatste
10 minuten hebben gekeken de zaal te laten verlaten, gevolgd door de groep kinderen die de les moet
verlaten.


FYSIEKE VEILIGHEID EN VERSTIKKING
Kinderen hebben niet altijd door dat ze sterker, zwaarder en/of groter zijn dat hun tegenstander (bij
verticale groep). Let daarop bij het kiezen/aanwijzen van een tegenstander. Wees er voortdurend op
bedacht dat elk kind wil winnen. Daardoor raakt het kind zijn fysieke aandacht kwijt op de kracht van zijn
tegenstander.
Wees er op bedacht dat (jonge) kinderen geen overzicht hebben als ze een houdgreep inzetten en dat deze
kan overgaan naar een verwurging met verstikkingsgevaar ten gevolg. Indien dit voorkomt ; reanimeren en
112 laten bellen.


VERWONDING
Tijdens het spel kan het gebeuren dat een kind zich verwond of bezeerd. Observeer de ernst van de
verwonding. Bij letsel nooit het kind oppakken. Altijd aanmoedigen om zelf te gaan staan of het
aangedane lichaamsdeel te bewegen. Als een kind dat niet kan, vraag dan assistentie van je collega –
desnoods moet deze gebeld worden om assistentie te verlenen. Indien de verwonding te ernstig is, bel je
112 en de 1e Verantwoordelijke Persoon van de vereniging (Hanneke 0651651192) of indien niet
beschikbaar 2e Verantwoordelijke Persoon (Geoffrey 0653989216). Inspecteer wondjes, maak ze schoon,
dek het af met gaas/wondpleister. Bij twijfel overleg met de VP-er.
Pagina 2 van 2


CALAMITEITENPLAN
Bij calamiteiten altijd de 1e VP-er (Hanneke 0651651192) telefonisch op de hoogte brengen van de
gebeurtenis en per mail de gebeurtenis beschrijven en hoe je gehandeld hebt. Dit is om jezelf te
beschermen voor het geval er aangifte tegen de vereniging wordt gedaan door de wettelijk
verantwoordelijke ouder/verzorger van het kind. Altijd de ouder/verzorger van het kind op de hoogte
brengen van wat er gebeurd is.


GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Grensoverschrijdend gedrag van leden, ouders, verzorgers en instructeurs wordt niet geaccepteerd.
Hiervoor is al een protocol gemaakt wat terug te vinden is op de website onder het kopje “gedragscode.”


ONTRUIMINGSPLAN EN VERZAMELPLAATS/OPVANGPLAATS
Bij calamiteiten als brand, inslag ramen, wateroverlast en/of bedreiging door derden, moet het gebouw
ontruimd worden.
Eén instructeur neem te leiding, mobiliseert de groep en zet aan tot ontruimen. Deze instructeur belt ook
112 + de VP-ers. De andere instructeur blijft bij de kinderen en begeleidt deze naar de aangewezen
verzamelplaats*** buiten het gebouw.


  •  112 bellen: politie/brandweer, doorgeven waar de calamiteit is, aantal personen die aanwezig zijn, en dat je gaat ontruimen. Indien gewonde(n); ook ambulance bellen.
  • Kinderen verzamelen in het sportlokaal, duidelijk instructies geven dat iedereen bij elkaar moet blijven en dat we met elkaar naar de hoofdingang van basisschool de Octopus gaan en iedereen binnen het stukje voor de hoofdingang moet blijven.
  • Neem de absentielijst mee om de aanwezigheid van alle ontruimden te controleren bij aankomst op de verzamelplaats
  • Indien noodzakelijk de andere aanwezigen in het gebouw waarschuwen.
  • Zorg ervoor dat je bereikbaar blijft voor je collega’s.

*Verticaal – leeftijden lopen te ver uiteen om wilde stoeispellen te doen. De kleintjes worden
onder de voet gelopen.
**Metapositie – Vanuit deze positie overzie je alles en iedereen. Je hebt zicht op deuren, ramen
en mensen.
***Verzamelplaats – het stukje plein voor de hoofdingang van basisschool de Octopus